Hoe doen we dat

Het succes van een verandertraject wordt bepaald door de mensen. Het meest bepalend voor een succesvol verloop is het management van het traject. Transformance Management biedt u alle vaardigheden, kennis, inzicht en ervaring om het management van uw veranderopgave in goede handen te leggen.

(foto’s hierbij nog uit te zoeken) Belangrijkste competenties: Leiderschap, teamwerk, inlevingsvermogen, oplossingsgericht, denken in kansen, communicatieve vaardigheden, vindingrijk, humor.

Afhankelijk van het vraagstuk en de omgeving past Transformance haar aanpak aan. Dat kan zijn projectmanagement of programmamanagement. We kunnen putten uit methodieken zoals IPMA, Prince@, AgilePM, MSP, SoS en een combinatie hiervan.

Enkele veranderopgaven:

488157328

Projectmanagement:

Projectmanagement van het project Digitalisering van de Personeelsdossiers van alle onderdelen van het Ministerie. Het project was verantwoordelijk voor ministeriebrede logistiek, vervoer, digitalisering, opleidingen, archivering en beheer van 25.000 personeelsdossiers van 120 locaties van de 8 autonome sectoren van het Ministerie. Voor alle betreffende medewerkers zijn opleidingen georganiseerd en uitgevoerd.

Koninklijke Bibliotheek: Het opzetten van een structuur, organisatie en werkwijze om een wereldwijd innovatief bedrijfsvoeringsysteem voor digitale duurzaamheid (het e-Depot) te kunnen laten ontwikkelen. Het namens de opdrachtgever begeleiden van de realisatie van dit systeem door IBM. De Koninklijke Bibliotheek is onder andere verantwoordelijk voor het behoud van het cultureel erfgoed, voor zover dit in Nederland is uitgegeven. Steeds meer wordt uitgegeven materiaal alleen nog digitaal aangemaakt. De KB onderkende de noodzaak van een operationeel depotsysteem. Een dergelijk systeem bestond nog niet. Op basis van theorieën van Amerikaanse wetenschappers (die ook bij het project zijn betrokken) en met de hoogstaande kennis van medewerkers van de KB is een operationeel depotsysteem ontwikkeld.

Koninklijke Bibliotheek: Het opzetten van een programma voor inbedding van het systeem voor digitale duurzaamheid (Depot voor Nederlandse Elektronische Publicaties); het coördineren van de uitvoering van de verschillende projecten binnen het programma. Het programma raakte alle hoofdafdelingen van de Koninklijke Bibliotheek. Het betrof zowel de aanpassing van primaire systemen als de invoering van nieuwe procedures en werkwijzen (digitaal materiaal in plaats van papier). Het programma heeft de doelstelling in 1 jaar bereikt.

Ministerie: Het organiseren en managen van het project Digitalisering van de  Personeelsdossiers in het kader van de vorming van een Rijksbreed Shared Service Center HRM. Het project was verantwoordelijk voor ministeriebrede logistiek, vervoer, digitalisering, opleidingen en archivering van 45.000 personeelsdossiers van 120 locaties van de 8 autonome sectoren van het Ministerie. Voor alle betreffende medewerkers zijn opleidingen georganiseerd.

Ministerie: Projectmanagement van de verhuizing van 2000 werkplekken inclusief de centrale automatisering en herinrichting van de beheerorganisatie zonder verstoring van de bedrijfsvoering.

Gemeente: Het verder professionaliseren van programmamanagement binnen de gemeente. Het coachen van een gemeentelijke programmamanager bij het herinrichten van zijn programma en het organiseren en uitvoeren van de informatievoorziening.

486480994

Thuiszorg:

Het voeren van het programmamanagement over een meerjarenprogramma waarin kantoorinnovatie, nieuwbouw, organisatieverandering en ICT-vernieuwing plaatsvindt, aansturen en coachen van in- en externe projectleiders. Deze thuiszorgorganisatie, bestaande uit 2500 medewerkers, moest in korte tijd een grote kwaliteitsslag maken. De resultaten van dit programma hebben er voor gezorgd dat de organisatie daarna als vooruitstrevend en vernieuwend te boek stond.

investment real estate business background concept

Programmamanagement:

Programmamanagement van een post-fusie integratie van twee beursgenoteerde vastgoedbeleggers. Doel van het programma was de integratie van de twee bedrijven zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Binnen het programma vielen de aandachtsgebieden Mensen en Organisatie, Voorzieningen, Data en Systemen, Processen en Werkwijze, Juridische en Administratieve integratie, Planning en Rapportages.

Zakelijke dienstverlening: Het ontwikkelen van een strategisch plan voor informatie beschikbaarheid in verband met het verder verbeteren van de dienstverlening. Het realiseren van betrokkenheid van de medewerkers door communicatie.

Ingenieursbureau: begeleiden van projectmanagers naar IPMA certificering.

Back-To-Top